Augustine

Casus program

 1. 2017-07-18 18:30:48

  Cep Telefonu Takip Program?

  Cep telefonlar? art?k bir lüksten çok ihtiyaç haline gelmi? durumda. Öyle ki eskiden yaln?zca belli ba?l? özelliklere sahip olan cep telefonlar? ?imdilerde insanlar?n her türlü ihtiyaçlar?n? en iyi ?ekilde gidermek ad?na birçok farkl? özelli?i bünyesinde bar?nd?r?yor. Böyle olunca da art?k insanlar teknolojik geli?meleri yak?ndan takip ederek kendilerine en uygun oldu?una inand?klar? cep telefonu modellerini sat?n al?yorlar. Yap?lmakta olan ara?t?rmalarda da görülebilece?i üzere art?k insanlar?n cep telefonlar?n? ile günlük olarak oldukça uzun zaman geçiriyorlar. Bu durumda da birçok ki?i yak?nlar?n?n cep telefonlar? ile neler yapt???n? ö?renmek ad?na ara?t?rmalara ba?l?yor.

  Bundan yakla??k 10 sene öncesine kadar cep telefonu takip program? konusunda yap?lan ara?t?rmalar ne yaz?k ki istenildi?i gibi ba?ar?l? ?ekilde sonuçlanm?yordu. Bunun en büyük sebeplerinin ba??nda ise o dönemde üretilmekte olan telefon takip programlar?n?n öncelikli olarak çok yüksek fiyatlara haz?rlanmas? ve bunlar? kullanmak ad?na ise dikkat edilmesi gereken detaylar?n her biri oldukça önemli oluyordu. Dolay?s?yla insanlar da ne kadar bu konuda istek sahibi olurlarsa olsunlar fark etmez asla programlar? sat?n alam?yorlard?. Daha sonras?nda ise meydana gelen geli?meler ile beraber takip programlar? konusunda da oldukça etkili çal??malar yap?lmaya ba?lanm?? olunca art?k bu tarz programlar?n çe?itleri ve kullan?mlar? da insanlar?n tam anlam?yla istemi? olduklar? sonuçlar? onlara vermi? olacak programlar? sat?n almak oldukça kolay bir hale gelmi? oldu.

  ?nsanlar da ?imdilerde cep telefonu takip program? seçmek konusunda daha öncesinde hiç olmad??? kadar fazla seçene?e sahipler. Bu a?amada dikkat edilmesi gereken ?eylerin ba??nda ise seçilecek olan program?n istekleri yerine getirip getirmeyece?i gelmektedir. Günümüzün modern tarzdaki cep telefonlar? üzerinden art?k istenilen her türlü aktivite daha öncesinde olmad??? kadar ba?ar?l? bir ?ekilde takip edilebilmektedir. Ancak cep telefonu takip program? yaln?zca ak?ll? cep telefonlar? üzerinden kullan?labilmektedir. Yani internet ba?lant?s? bulunmayan eski modellerdeki cep telefonlar?nda bu tarz yaz?l?mlar?n kullan?labilmesi gibi bir durum söz konusu olmamaktad?r. Bununla beraber cep telefonlar? için takip program? seçilece?i zaman mutlaka hangi markaya ait program?n sat?n al?naca??na karar verilmesi gerekecektir.

  Her bir cep telefonunun kendi içerisinde farkl? sistemlerin yer almas?ndan ötürü en iyi cep telefonu takip program? seçimi yap?laca?? zaman öncesinde hangi telefon için takip program? sat?n al?nmak isteniyorsa, bunun için özel olarak üretilen program?n seçilmesi büyük bir önem ta??maktad?r. Aksi halde yine yukar?da belirtildi?i durumda oldu?u gibi program o cep telefonunda kullan?lamayacakt?r. Cep telefonu takip program? bünyesinde insanlar?n ak?llar?na gelen gelmeyen her türlü i?lem tek bir program ile gönül rahatl??? ile yap?lm?? olacakt?r. Bunlar?n ba??nda ise arama kay?tlar? geliyor. Telefondan yap?lan ve telefona gelecek olan her türlü araman?n en ince ayr?nt?s?na kadarki kay?tlar?n tamam?, kontrol paneli üzerinden ki?ilere ula?t?r?lacakt?r.

  Bununla beraber cep telefonu takip program? içerisinde gönderilecek ve al?nacak bütün mesajlar, web taray?c? üzerinden yap?lacak olan aramalar ile alakal? tarama geçmi?i, telefon GPS sistemi üzerinden gerçek zamanl? harita üzerinde takip, e-posta takibi ve telefon içerisine kaydedilmi? olan her türlü foto?raf, video, takvim ve ses dosyas? gibi bütün dosyalar da yine sat?n al?nacak olan cep telefonu takip programlar? üzerinden oldukça kolay bir ?ekilde elde edilmi? oluyor. Üstelik bu programlar?n kullan?m? hiç olmad??? kadar kolayd?r. Yani isteyen insanlar art?k kimin telefonuna isterse fark etmez, bu program? k?sa sürede kurarak telefonlar üzerinden takip i?lemleri yerine getirilmi? olacakt?r.

  Posted by Augustine12 at 2017-07-18 18:30:48 | permalink | Discuss (0 comments)

 2. 2017-05-17 21:28:52

  Ba?kas?n?n Telefonunu Takip Etme

  Cep telefonlar?n?n kullan?m?n artmaya ba?lamas?ndan sonra art?k pek çok ki?i bu telefonlar üzerinden yaln?zca konu?ma ya da mesajla?ma i?lemlerini yapm?yorlar. Bununla birlikte birçok farkl? i?lem de yine ayn? ?ekilde cep telefonlar? üzerinden çok kolay bir ?ekilde gerçekle?tirilebiliyor. ?nsanlar?n böylesi durumlar ile kar?? kar??ya kalmalar?ndaki s?kl?klar?n sonras?nda art?k her geçen gün birbirinden farkl? cep telefonu modelleri insanlar?n be?enisine sunulmakta. Bunun ard?ndan yap?lacak olan ?ey ise oldukça kolay. ?steklerin en iyi ?ekilde yerine getirilmesi ad?na öncelikli olarak nelere dikkat edilmesi gerekti?ine bak?lmakta, sonras?nda da bunlar?n en iyi ?ekilde yerine getirilmesi konusunda ara?t?rmalar yap?lmaktad?r. ?imdilerde ise cep telefonu kullanmak insanlar?n isteklerini tam anlam?yla yerine getirmiyor. ?nsanlar art?k cep telefonlar?n? kullan?rken ayn? zamanda ba?kas?n?n cep telefonunu takip etmek istiyorlar.

  Geçmi? zamanlarda casus yaz?l?m ile ba?kas?n?n cep telefonunu takip etme i?lemi çok zordu. Ancak bu konuda yeterli oranda bilgi sahibi olan ki?iler bu i?lemi yapabiliyordu. Bunun d???nda insanlar ne kadar isterlerse istesinler fark etmez ba?kalar?n?n cep telefonlar?n? takip edemiyorlard?. Sonras?nda teknolojinin de ilerlemeye ba?lamas? ile birlikte bu durumda ciddi de?i?imler kendini göstermeye ba?lad?. Ancak o zamanlarda da bu konudaki teknoloji çok fazla ileri düzeyde de?ildi ve böyle olunca da isteyen herkes bu i?lemi gerçekle?tiremiyordu. Bu sefer de i?lemin yap?lmas? için kullan?lan programlar?n çok yüksek mebla?lara haz?rlanmas?ndan ötürü insanlar ne kadar isterlerse istesinler fark etmez asla bu programlar? kullanam?yorlard?.

  Günümüze gelindi?i zaman ise art?k bu durumda çok ciddi de?i?imler kendini göstermeye ba?lad?. Bir çok casus telefon yaz?l?m? ortaya ç?kt?. Öyle ki art?k ba?kas?n?n cep telefonunu takip etmek isteyen herkes oldukça kolay bir ?ekilde bu isteklerini yerine getirebilmektedir. Bunun için öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken ?ey do?ru uygulamalar aras?ndan seçim yap?lmas?. Çünkü art?k uygulamalar bilinece?i üzere birbirinden farkl? cep telefonu modelleri için özel olarak üretilmekte. Yani bir ki?inin cep telefonunu takip etmek isteyen ki?ilerin öncelikli olarak hangi cep telefonu markas?na ait program? indirmeleri gerekti?ini ö?renmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda sat?n al?nacak olan program ne yaz?k ki istenildi?i gibi i?e yaramayacakt?r. Program?n seçimi esnas?nda önemli olan di?er bir detay ise nas?l yüklenece?i.

  Baz? ki?iler ba?kas?n?n cep telefonunu takip etmek için film ve dizilerde gördü?ü gibi kar??daki telefona gönderecekleri bir link sonras?nda takip i?lemlerini çok rahat bir ?ekilde yapabileceklerini dü?ünüyorlar. Halbuki gerçekte bu durum oldukça farkl? bir ?ekilde yap?lmaktad?r. Yani insanlar?n cep telefonlar?na gönderilecek olan linkler bir i?e yaramayacakt?r. Bunun yerine mutlaka fiziki olarak cep telefonuna eri?im olmas? gerekmektedir. Üstelik yap?lacak olan çal??malar oldukça k?sa bir süre içerisinde gerçekle?tirilebilir. Yani insanlar ba?kas?n?n cep telefonu takip etmek istedikleri zaman bunun için birkaç dakika içerisinde ilgili program? rahatl?kla yükleyebiliyorlar.

  Program?n yüklenmesinden hemen sonra ise ba?kas?n?n cep telefonunu takip etme i?lemlerine ba?layabiliyorlar. Bunun için öncelikli olarak kullan?c? ad? ve ?ifre ile ilgili sisteme giri? yap?lmal? ya da program?n çe?idine göre belirtilmi? olan detaylara dikkat edilmelidir. Böylece çok k?sa bir süre içerisinde program üzerinden kar??daki ki?inin cep telefonu ile alakal? gerekli olan her türlü bilgiye çok rahat bir ?ekilde eri?ilmi? olacakt?r. Kar??daki ki?inin cep telefonu içerisine giri? yap?lmas?ndan sonra telefon üzerinden yap?lacak ya da yap?lm?? olan her türlü i?lem insanlar?n kar??s?na ç?kacak, böylece art?k ister çocuklar ister çal??anlar ya da ba?ka ki?iler cep telefonu üzerinden rahatl?kla takip edilmeye ba?lanacakt?r. telefontakipprogrami

  Posted by Augustine12 at 2017-05-17 21:28:52 | permalink | Discuss (0 comments)