Augustine

Casus program

 1. 2017-05-17 21:28:52

  Ba?kas?n?n Telefonunu Takip Etme

  Cep telefonlar?n?n kullan?m?n artmaya ba?lamas?ndan sonra art?k pek çok ki?i bu telefonlar üzerinden yaln?zca konu?ma ya da mesajla?ma i?lemlerini yapm?yorlar. Bununla birlikte birçok farkl? i?lem de yine ayn? ?ekilde cep telefonlar? üzerinden çok kolay bir ?ekilde gerçekle?tirilebiliyor. ?nsanlar?n böylesi durumlar ile kar?? kar??ya kalmalar?ndaki s?kl?klar?n sonras?nda art?k her geçen gün birbirinden farkl? cep telefonu modelleri insanlar?n be?enisine sunulmakta. Bunun ard?ndan yap?lacak olan ?ey ise oldukça kolay. ?steklerin en iyi ?ekilde yerine getirilmesi ad?na öncelikli olarak nelere dikkat edilmesi gerekti?ine bak?lmakta, sonras?nda da bunlar?n en iyi ?ekilde yerine getirilmesi konusunda ara?t?rmalar yap?lmaktad?r. ?imdilerde ise cep telefonu kullanmak insanlar?n isteklerini tam anlam?yla yerine getirmiyor. ?nsanlar art?k cep telefonlar?n? kullan?rken ayn? zamanda ba?kas?n?n cep telefonunu takip etmek istiyorlar.

  Geçmi? zamanlarda casus yaz?l?m ile ba?kas?n?n cep telefonunu takip etme i?lemi çok zordu. Ancak bu konuda yeterli oranda bilgi sahibi olan ki?iler bu i?lemi yapabiliyordu. Bunun d???nda insanlar ne kadar isterlerse istesinler fark etmez ba?kalar?n?n cep telefonlar?n? takip edemiyorlard?. Sonras?nda teknolojinin de ilerlemeye ba?lamas? ile birlikte bu durumda ciddi de?i?imler kendini göstermeye ba?lad?. Ancak o zamanlarda da bu konudaki teknoloji çok fazla ileri düzeyde de?ildi ve böyle olunca da isteyen herkes bu i?lemi gerçekle?tiremiyordu. Bu sefer de i?lemin yap?lmas? için kullan?lan programlar?n çok yüksek mebla?lara haz?rlanmas?ndan ötürü insanlar ne kadar isterlerse istesinler fark etmez asla bu programlar? kullanam?yorlard?.

  Günümüze gelindi?i zaman ise art?k bu durumda çok ciddi de?i?imler kendini göstermeye ba?lad?. Bir çok casus telefon yaz?l?m? ortaya ç?kt?. Öyle ki art?k ba?kas?n?n cep telefonunu takip etmek isteyen herkes oldukça kolay bir ?ekilde bu isteklerini yerine getirebilmektedir. Bunun için öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken ?ey do?ru uygulamalar aras?ndan seçim yap?lmas?. Çünkü art?k uygulamalar bilinece?i üzere birbirinden farkl? cep telefonu modelleri için özel olarak üretilmekte. Yani bir ki?inin cep telefonunu takip etmek isteyen ki?ilerin öncelikli olarak hangi cep telefonu markas?na ait program? indirmeleri gerekti?ini ö?renmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda sat?n al?nacak olan program ne yaz?k ki istenildi?i gibi i?e yaramayacakt?r. Program?n seçimi esnas?nda önemli olan di?er bir detay ise nas?l yüklenece?i.

  Baz? ki?iler ba?kas?n?n cep telefonunu takip etmek için film ve dizilerde gördü?ü gibi kar??daki telefona gönderecekleri bir link sonras?nda takip i?lemlerini çok rahat bir ?ekilde yapabileceklerini dü?ünüyorlar. Halbuki gerçekte bu durum oldukça farkl? bir ?ekilde yap?lmaktad?r. Yani insanlar?n cep telefonlar?na gönderilecek olan linkler bir i?e yaramayacakt?r. Bunun yerine mutlaka fiziki olarak cep telefonuna eri?im olmas? gerekmektedir. Üstelik yap?lacak olan çal??malar oldukça k?sa bir süre içerisinde gerçekle?tirilebilir. Yani insanlar ba?kas?n?n cep telefonu takip etmek istedikleri zaman bunun için birkaç dakika içerisinde ilgili program? rahatl?kla yükleyebiliyorlar.

  Program?n yüklenmesinden hemen sonra ise ba?kas?n?n cep telefonunu takip etme i?lemlerine ba?layabiliyorlar. Bunun için öncelikli olarak kullan?c? ad? ve ?ifre ile ilgili sisteme giri? yap?lmal? ya da program?n çe?idine göre belirtilmi? olan detaylara dikkat edilmelidir. Böylece çok k?sa bir süre içerisinde program üzerinden kar??daki ki?inin cep telefonu ile alakal? gerekli olan her türlü bilgiye çok rahat bir ?ekilde eri?ilmi? olacakt?r. Kar??daki ki?inin cep telefonu içerisine giri? yap?lmas?ndan sonra telefon üzerinden yap?lacak ya da yap?lm?? olan her türlü i?lem insanlar?n kar??s?na ç?kacak, böylece art?k ister çocuklar ister çal??anlar ya da ba?ka ki?iler cep telefonu üzerinden rahatl?kla takip edilmeye ba?lanacakt?r. telefontakipprogrami

  Posted by Augustine12 at 2017-05-17 21:28:52

Comments on “Ba?kas?n?n Telefonunu Takip Etme”